అమృతం

Welcome to Amrutham!

A website on Health, Cooking and Happiness.

Please subscribe to our channel: https://youtube.com/amrutham

Follow us on Facebook, Twitter and Instagram

उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः | षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् ||

ఉద్యమః సాహసం ధైర్యం బుద్ధిః శక్తిః పరాక్రమః | షడేతే యత్ర వర్తంతే తత్ర దేవః సహాయకృత్‌ ||

భావము: ఉత్సాహము, సాహసము, ధైర్యము, సద్భుద్ది, శక్తి, పరాక్రమము — ఈ ఆరు సుగుణములు ఎవరి వద్ద స్థిరముగా నుండునో వారికి దైవము కూడా సహాయ పడును.

English Meaning: Industrious, Courage, Patience, Wisdom, Power and Perseverance: Those, who possess these six qualities, get the favour from Gods also.

Cooking

 • The secret ingredient is always LOVE.

 • “Cooking is like painting or writing a song. Just as there are only so many notes or colors, there are only so many flavors—it’s how you combine them that sets you apart.” – Wolfgang Puck

 • “Cooking with kids is not just about ingredients, recipes, and cooking. It’s about harnessing imagination, empowerment, and creativity.” – Guy Fieri

 • “Real cooking is more about following your heart than following recipes.” – Unknown

 • “A recipe has no soul. You as the cook must bring soul to the recipe.” – Thomas Keller

 • “Cooking demands attention, patience, and above all, a respect for the gifts of the earth. It is a form of worship, a way of giving thanks.” – Judith B. Jones

Health

 • “To ensure good health: eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life.” -William Londen

 • “To keep the body in good health is a duty…otherwise we shall not be able to keep the mind strong and clear.” – Buddha

 • “Health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit. When one is free from physical disabilities and mental distractions, the gates of the soul open.” – B.K.S. Iyengar

 • “Health is a state of complete mental, social and physical well-being, not merely the absence of disease or infirmity.” – World Health Organization, 1948

 • “Healthy citizens are the greatest asset any country can have.” – Winston Churchill

 • “A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book.” – Irish proverb

Eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life.